ساخت واکسن covid19 توسط شرکت فایزر آمریکا

کشف و ساخت واکسن ویروس کوید 19 توسط متخصصان شرکت فایزر آمریکا