بازدید معاونت محترم علمی ریاست جمهوری از شرکت زیست فناوران سانا آزما

بازدید معاونت محترم علمی  ریاست جمهوری از شرکت زیست فناوران سانا آزما