Antibody Detection Elisa kit for sheep Brucellosis

بروسلوز یک بیماری زئونوز است که علاوه بر انسان می تواند طیف وسیعی از دام ها و نیز حیوانات وحشی دیگر را درگیر کرده و با ایجاد سقط های خود به خودی در دام آلوده از طریق کاهش زادولد آنها خسارات هنگفتی به اقتصاد جامعه تحمیل می کند و...