(Avian Infectious Bursal Disease Detection Kit (IBD

بيماري گامبورو يک بيماري ويروسی حاد است که اساساً جوجه هاي گوشتي درحال رشد را تحت تأثير قرار مي دهد. اين بيماري بسيار مسري، در حال حاضر در سرتاسر جهان شيوع داشته و ميزان تلفات آن در اثر ويروس خيلي حاد، به 75-50% نيز می رسد. وير...

Antibody Detection Elisa kit for sheep Brucellosis

بروسلوز یک بیماری زئونوز است که علاوه بر انسان می تواند طیف وسیعی از دام ها و نیز حیوانات وحشی دیگر را درگیر کرده و با ایجاد سقط های خود به خودی در دام آلوده از طریق کاهش زادولد آنها خسارات هنگفتی به اقتصاد جامعه تحمیل می کند و...

Diagnostic kit for brucellosis in cattle

کیت الایزای تشخیص بروسلوز جهت تعيين ميزان تيتر آنتي بادي موجود در سرم گاو مورد استفاده قرار مي گيرد. اين کيت به دليل استفاده از پروتئين نوترکيب به جاي باکتري از ويژگي هاي سلامت، سرعت و قابل اعتماد بودن برخوردار بوده و قادر است...