کیت تشخیص بیماری بورس عفونی طیور (گامبورو)

بيماري گامبورو يک بيماري ويروسی حاد است که اساساً جوجه هاي گوشتي درحال رشد را تحت تأثير قرار مي دهد. اين بيماري بسيار مسري، در حال حاضر در سرتاسر جهان شيوع داشته و ميزان تلفات آن در اثر ويروس خيلي حاد، به 75-50% نيز می رسد. ويروس عامل این بیماری (IBDV)، تمايل زيادي به سلولهاي لنفاوي موجود در بورس فابریسیوس داشته، به طوري که اختصاصاً سلولهاي پيش ساز سلولهاي لنفاويB راتحت تأثير قرارداده و باعث سرکوب سيستم ايمني مي گردد.
روش   ELISA از دیرباز جهت تعیین میزان تیتر آنتی بادی موجود در سرم جوجه ها مورد استفاده قرار گرفته است. این کیت با استفاده از آنتی ژن ایمنی زای دیواره خارجی ویروس به جای ویروس کامل از ویژگی های سلامت مصرف، سریع و قابل اعتماد بودن برخوردار بوده و قادر است آنتی بادی های علیه ویروس گامبورو را اندازه گیری کند.
این کیت در مقایسه با محصولات خارجی عملکرد خوبی داشته و کنترل کیفی آن حاکی از دقت و حساسیت مطلوب این محصول است. از مزیت های این کیت سادگی محاسبات آن است. با استفاده از این کیت، علاوه بر نتیجه کیفی مبنی بر بیمار بودن یا عدم بیماری دام با تفسیر نتایج جذب نوری (OD)، میزان تیتر آنتی بادی علیه ویروس گامبورو در سرم را نیز با یک فرمول ساده می توان اندازه گیری کرد. مقادیر نمونه مورد آزمون نسبت به مقدار کنترل ها (مثبت و منفی) سنجیده شده و نتایج آزمون به این نحو اعتبار دهی می شوند.

لینک دانلود pdf محصول