کیت الایزا برای تعیین غلظت هورمون تیروکسین آزاد انسانی

استفاده روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی (EIA) امکان تعیین مقدار کمی بسیار از هورمون ها را در مایعات بدن فراهم می آورد. این روش از صحت، حساسیت، تکرارپذیری، سرعت و اختصاصی بودن کافی برخوردار است. این روش سنجش ایمونولوژیکی امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروکسین آزاد را در حجم کمی از سرم (50 میکرولیتر در هر اندازه گیری) برآورده می سازد.

هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از Thyroxine Binding Globulin (TBG) و آلبومین. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد در جریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون  ها می باشد. مقدار تیروکسین آزاد مستقل از اتصال پروتئینی است، در واقع غلظت fT4 حالت واقعی کارکرد تیروئید را نشان می دهد.

اساس روش اندازه گیری :

کیت الایزای FT4 موجود  بر اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است. در این کیت از روش پوشش آنتی بادی استفاده شده است.  T4 آزاد موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی منوکلونال موشی ضد T4 پوشش داده شده برروی چاهک ها با T4 متصل به آنزیم HRP (HRP-T4) رقابت می کند. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور معکوس با غلظت T4 آزاد در نمونه ها متناسب است. استانداردهای T4 آزاد با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت T4 آزاد، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.

لینک دانلود pdf محصول