کیت الایزا برای تعیین غلظت تام هورمون تیروکسین انسانی

استفاده روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی (EIA) امکان تعیین مقدار کمی بسیار از هورمون ها را در مایعات بدن فراهم می آورد. این روش از صحت، حساسیت، تکرارپذیری، سرعت و اختصاصی بودن کافی برخوردار است. این روش سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروکسین (T4) در حجم کمی از سرم (25 میکرولیتر در هر اندازه گیری) برآورده می سازد.

تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) از غده تیروئید ترشح می شوند و از طریق یک سیستم فیدبک حساس بین هیپوتالاموس و هیپوفیز تنظیم می شوند. هیپوتالاموس با آزادسازی هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) باعث تحریک غده هیپوفیز برای ترشح هورمون محرک تیروئید (TSH) می شود. اثر این هورمون باعث می شود تا غده تیروئید T3 و T4 را آزاد نماید. این هورمون ها به نوبه خود باعث تنظیم آزادسازی  TRH و TSH از طریق مکانیسم کنترلی فیدبک می شوند. در موقع لزوم، این هورمون ها بداخل جریان خون آزاد می شوند. این هورمون ها عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از Thyroxine Binding Globulin (TBG) و آلبومین. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد درجریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون  ها می باشد. هر گونه اختلال در غدد تیروئید، هیپوفیز و هیپوتالاموس ممکن است غلظت این هورمون ها را در جریان خون تغییر دهد.

اساس روش اندازه گیری

کیت الایزای T4 موجود  بر اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است. T4 موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی پلی کلونال خرگوشی ضد T4 پوشش داده شده (coated) بر روی چاهک ها با T4 متصل به آنزیم Horseradish Peroxidase  (HRP-T4) رقابت می کند. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور معکوس با غلظت T4 در نمونه ها متناسب است. استانداردهای T4 با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت T4 ، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.

 

 

لینک دانلود pdf محصول