کیت الایزا برای تعیین غلظت هورمون محرک غده تیروئید انسانی

هورمون محرک غده تیروئید (تیروتروپین، TSH) نوعی گلیکوپروتئین با وزن ملکولی 000/28 دالتون می باشد که از غده هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون دارای دو زیرواحد متفاوت بنام زنجیره آلفا و زنجیره بتا می باشد که توسط پیوند غیرکووالانی بهم متصل هستند. ساختمان اولیه زنجیره آلفای TSH با زنجیره آلفای سایر گنادوتروپین ها یکسان است،ولی زنجیره بتای آنها متفاوت است. این زنجیره بتا مسئول عملیات ایمونولوژیکی و خصوصیات بیولوژیکی این هورمون ها می باشد.سنتز و آزادسازی TSH از طریق غلظت هورمون های تیروئیدی T3 و T4 ، توسط هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) هیپوتالاموس کنترل می شود. هورمون های تیروئیدی، ترشح TSH را از طریق مکانیسم فیدبک منفی تنظیم می کنند. بعبارت دیگر، افزایش غیرطبیعی غلظت خونی T3 و T4 باعث توقف ترشح TSH می شود، همچنین کاهش غلظت T3 و T4 در خون، باعث افزایش ترشح TSH می گردد. افزایش غلظت سرمی TSH اولین و بهترین نشانگر کم کاری اولیه تیروئید می باشد. اندازه گیری غلظت TSH در سرم برای تشخیص بیماری های مختلف غده تیروئید و ارزیابی عملکرد محور هیپوفیز- هیپوتالاموس بکار می رود.

اساس روش اندازه گیری :

کیت الایزای TSH موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی ساندوویچی تهیه شده است. TSH موجود درنمونه ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادی زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادی از نوع منوکلونال موشی هستند که یکی برروی فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده است و دیگری به آنزیم HRP متصل شده است. نمونه مورد آزمایش که دارای TSH است، در معرض دو آنتی بادی قرار می گیرد. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادی متصل به آنزیم HRP اضافی خارج گردد. سپس به هرچاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور مستقیم با غلظت TSH در نمونه ها متناسب است. استانداردهای TSH با غلظت مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت TSH، غلظت نمونه های مجهول بدست می آید.

 

 

لینک دانلود pdf محصول