کیت الایزا برای تعیین مقدار برداشت هورمونهای تیروئیدی انسانی

این کیت برای تعیین کمی میزان برداشت پروتئین های سرم از هورمون های تیروئیدی در سرم انسانی طراحی شده است. هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوندکه بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. دو پروتئین عمده عبارتند از Thyroxine Binding Globulin (TBG) و آلبومین. درصد بسیار کمی از این هورمون ها بصورت آزاد در جریان خون وجود دارند که این قسمت عامل فعالیت های بیولوژیکی این هورمون  ها می باشد.    

 

 

مقدار آزاد هورمون های تیروئیدی نسبت عکس با مقدار متصل شده به پروتئین های سرم دارد.  بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید غلظت های بالایی از هورمون های تیروئیدی دارند لذا پروتئین های سرم این افراد نسبت به افراد طبیعی اشباع تر می باشند. بالعکس افراد مبتلا به کم کاری تیروئید، غلظت های کمتری از هورمون های تیروئیدی را داشته لذا  پروتئین های سرم این افراد نسبت به افراد طبیعی کمتر اشباع می باشد. در برخی حالات پاتولوژیک غلظت پروتئین های سرم افزایش می یابد که در نتیجه آن غلظت تام هورمون های تیروئیدی (بویژه T4) افزایش می یابد، در حالیکه عملکرد تیروئید طبیعی است. لذا تعیین مقدار برداشت هورمون های تیروئیدی (T-Uptake) همراه با تعیین مقدار تام هورمون های تیروئیدی در شرایط خاص نشانگر بهتری برای ارزیابی عملکرد تیروئید می باشد.

 

اساس روش اندازه گیری :

کیت الایزای T-uptake موجود  بر اساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است. چاهک ها توسط آنتی بادی علیه تیروکسین پوشش داده شده اند. در این روش ابتدا استاندارد، سرم کنترل و یا سرم نمونه داخل چاهک ریخته می شود. سپس کونژوگه آنزیمی که محتوی T4 متصل به آنزیم HRP (HRP-T4)  و تیروکسین می باشد، به چاهک ها اضافه می شود و مجموعه مخلوط می گردد. تیروکسین موجود در مجموعه برای اتصال به آنتی بادی پوشش داده شده و ظرفیت خالی پروتئین های سرم رقابت می کند. همچنین آنتی بادی پوشش داده شده برای اتصال به کونژوگه آنزیمی و تیروکسین موجود رقابت می کند. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند. سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور معکوس با مقدار برداشت در نمونه ها متناسب است. استانداردهای T-uptake با درصد مشخص، همراه با نمونه های مجهول آزمایش می شوند که بر اساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل درصد برداشت، مقدار برداشت نمونه های مجهول بدست می آید.

 

لینک دانلود pdf محصول